3 prilli, data e fundit për dorëzimin e bilancit, por tatimet paralajmërojnë…

0
1110

 

Muaji mars është periudha më e zënë për ekonomistët, që nxitojnë të mbyllin bilancet e vitit të mëparshëm, teksa 31 marsi është afati i fundit për dorëzimin e bilancit dhe deklarimin dhe pagimin e tatim fitimit. Por këtë vit financierët do të kenë edhe disa ditë kohë, në rast se nuk arrijnë të mbarojnë brenda ditës së sotme (e premte).

Për shkak të fundjavës dhe të festës së pashkëve, afati final i deklarimit të bilanceve shtyhet deri në datën 3 prill (të martën). Burime zyrtare të tatimeve pohuan se edhe të martën (2 prill) bizneset mund të dorëzojnë bilancet dhe të bëjnë pagesën e tatim fitimit pa penalitet. Ndërsa të mërkurën fillojnë penalitetet.

Por, si gjithnjë, tatimet u bëjnë thirrje bizneseve që të mos e lënë dorëzimin për ditën e fundit, por ta mbyllin brenda datës 30 mars, që është edhe ditë pune zyrtare.

Një tjetër paralajmërim i tatimeve ka ardhur për saktësinë e deklarimeve. Pas këtij procesi administrata tatimore do të fillojë verifikimin e pasqyrave financiare për ata tatimpagues, të cilët rezultojnë me ulje të Tatim Fitimit dhe me deklarata zero.

Tatimpaguesi duhet të dorëzojë, formularin e Deklarimit të Tatimit mbi Fitimin sipas modelit të miratuar me udhëzim. Ky formular plotësohet në përputhje me shënimet sqaruese.

Po kështu, ai dorëzon vetëm elektronikisht në administratën tatimore, bilancin kontabël së bashku me pasqyrat financiare dhe anekset e tij, konkretisht :
Bilanci (aktivet, pasivet dhe kapitali)
• Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
• Pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë ose pasqyra e qarkullimit të likuiditeteve (cash-floë)
• Aneksi për shpjegimet shpjeguese
• Raporti i ekspertit të autorizuar të shoqërisë (kur ky raport kërkohet në zbatim të ligjit nr.10091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, Neni 41 “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare”, apo akteve nënligjore).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here