Testimi për mësuesit, dy fazat si do vlerësohen kandidatët

0
938

Ministria Arsimit ka publikuar udhëzimin për testimin e informatizuar për mësuesit, duke filluar nga regjistrimi deri te mënyra e vlerësimit. MAS thekson se mësuesit do të vlerësohen në dy faza.

Qendra e testimit
Testimi i informatizuar i kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar zhvillohet në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, e cila publikon kalendarin e zhvillimit të testimit.

E drejta e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar
Në testimin e informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar kanë të drejtë të marrin pjesë individët që janë pranuar në fazën e parë të konkurrimit nëpërmjet vlerësimit të dosjes, fazë e cila zhvillohet në çdo njësi arsimore vendore, sipas udhëzimit përkatës të MASR-së.

Aplikimi
Kandidati pajiset nga njësia arsimore vendore me formularin e pranimit për fazën e dytë të konkurrimit. Kandidati regjistrohet online në portalin “Mësues për Shqipërinë” dhe plotëson çdo rubrikë të detyrueshme të portalit, me qëllim pjesëmarrjen në testim.

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve
Vlerësimi i kandidatëve bëhet nëpërmjet dy fazave: a) faza e parë: vlerësimi i përftuar nga dokumentet e dosjes së kandidatit sipas rezultateve të dërguara nga njësitë arsimore vendore në Qendrën Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar, në bazë të udhëzimit përkatës të MASR-së. b) faza e dytë: vlerësimi i përftuar nga testimi i informatizuar (në masën 70 pikë).

Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave vlerësohen me 100 për qind, që konvertohet maksimalisht në 70 pikë, sipas tabelës bashkëlidhur. Qëndra e Shërbimeve Arsimore bën konvertimin e vlerësimit të testimit të informatizuar dhe ua dërgon MASRsë, njësive arsimore vendore dhe Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar.

Llojet e testimit të informatizuar
a. Testimet e shpallura për kandidatët janë: b. Testim i arsimit parashkollor. c. Testim i arsimit fillor. Testim për profilet: Gjuhë shqipe dhe letërsi, Gjuhë angleze, Gjuhë frënge, Gjuhë italiane, Gjuhë gjermane, Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi, Histori, Gjeografi, Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK), Shkenca shoqërore, Ekonomi, Edukim fizik, Muzikë, Art pamor, si dhe profile të tjera specifike brenda planit arsimor, sipas kërkesave nga njësitë arsimore vendore. d. Testim për degët: Muzikë, Art pamor dhe Balet në kulturën profesionale në shkollat artistike. e. Testim i përgjithshëm për mësuesit e kulturës profesionale në arsimin special.

Modalitetet e zhvillimit të testimit të informatizuar
Për çdo seancë testimi, pyetjet e përzgjedhura nga sistemi në mënyrë automatike janë të njëjta për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në testimin e informatizuar. Testimi i informatizuar zgjat 60 minuta dhe zhvillohet në një raund të vetëm. Ai fillon dhe mbaron njëkohësisht për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në testim, në ditën dhe orarin e caktuar. Vlerësimi i kandidatëve kryhet në mënyrë automatike nga sistemi kompjuterik në çastin e përfundimit të testimit.

Rezultati përfundimtar i shfaqet kandidatit në monitor dhe printohet në mënyrë automatike nga sistemi së bashku me përgjigjet e dhëna. Çdo kandidat nënshkruan fletën me rezultatet e testimit të printuar në përfundim të testimit përkatës. QSHA-ja ka të drejtë që, në rast se evidenton shkelje të rënda të rregullave të provimit, t’u propozojë përfaqësuesve të MASRsë përjashtimin e kandidatit që thyen rregullat.

QSHA-ja mban procesverbal, ku evidenton shkeljet e konstatuara. Nëse konstatohet se testimi nuk është zhvilluar sipas rregullave, testimi për kandidatët e asaj salle do të vlerësohet si jo i kryer. Vendimi në këtë rast është në kompetencë të QSHA-së dhe të përfaqësuesve të MASR-së.

Ruajtja e rezultatit të testimit të mëparshëm
Në rast se kandidatët që aplikojnë për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dëshirojnë të mbartin pikët e testimeve të viteve të kaluara, ata nuk do t’i nënshtrohen testimit të informatizuar që zhvillohet në QSHA. Pikët që kanë grumbulluar nga testimet e viteve të kaluara, me kërkesë të kandidatëve, dërgohen nga njësia arsimore vendore në MASR dhe do të shërbejnë për renditjen përfundimtare që do të bëjë Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here