Friday, April 12, 2024
Home Politikë Testim në fshehtësi magjistratëve? Shkolla e Magjistraturës i përgjigjet me data akuzave...

Testim në fshehtësi magjistratëve? Shkolla e Magjistraturës i përgjigjet me data akuzave të PD

0
559

Shkolla e Magjistraturës ka reaguar pas akuzave të Partisë Demokratike se magjistratët po testohen për aftësitë profesionale në fshehtësi të plotë.

Përmes një deklarate të gjatë për mediat, Shkolla e Magjistraturës bën me dije se në zbatim të nenit 179/b/4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 42 të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të nenit 165 të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ka zhvilluar në datë 7 dhe 8 maj 2018, procesin e testimit të aftësive profesionale të këshilltarëve ligjorë pranë Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, ndihmësve ligjorë pranë Prokurorisë së Përgjithshme dhe gjykatave administrative, si dhe të inspektorëve në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, të cilët nuk gëzojnë statusin e gjyqtarit dhe të prokurorit.

Shkolla e Magjistraturës  sqaron se testimi i këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë, një detyrë që Shkollës së Magjistraturës i është ngarkuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nuk lidhet me testimin e aftësive profesionale për gjyqtarët dhe prokurorët e rinj.

“Testimi i këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë, sipas ligjit nr. 84/2016, është një ndër elementet që bashkë me relacionet dhe mendimet ligjore të tyre, do të vlerësohen në mënyrë përfundimtare nga organet e rivlerësimit kalimtar. Nuk është Shkolla e Magjistraturës, organi që bën rivlerësimin kalimtar të këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë. Gjithashtu, është një tjetër proces ai, që lidhet me rekrutimin e kandidatëve për magjistratë, por që për shkak të mos ngritjes ende të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, nuk mund të realizohet, pa një ndryshim në ligj”.   

Shkolla e Magjistraturës nënvizon se procesi i testimit të aftësive profesionale të këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë, në të dyja fazat, është zhvilluar në përmbushje të të gjitha detyrimeve ligjore, në transparencë të plotë dhe nën monitorimin direkt të Këshillit të Europës, EURALIUS-it, OSBE-së dhe GIZ-it. OSBE, si garante e procesit të testimit bën ruajtjen e kutive me tezat e provimit, deri në daljen e rezultateve përfundimtare të testimit, shpallje që do të bëhet në datën 14 maj 2018, ora 10.

Gjithashtu, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës,  theksohet në deklaratë, në mënyrë të vazhdueshme ka bërë disa prononcime publike për këtë proces dhe për rolin e Shkollës së Magjistraturës në përmbushje të detyrimeve që i burojnë nga procesi i rivlerësimit kalimtar .

“Shkolla e Magjistraturës, si një ndër organet e parashikuara në Kushtetutë dhe me një rol të rëndësishëm, krahas organeve të tjera të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, është një derë e hapur ndaj cilitdo që dëshiron të informohet shumë më tepër dhe të kuptojë qartësisht, jo vetëm për rolin e saj ndihmues në procesin e rivlerësimit kalimtar, por edhe për të gjithë veprimtarinë dhe misionin që ajo kryen”. 

Shkolla e Magjistraturës, në përmbushje të parimit të transparencës dhe parimit të informimit, thotë se krahas njoftimit zyrtarisht të institucioneve që kanë lidhje me këtë proces, ka publikuar në faqen zyrtare të saj çdo njoftim që lidhet me procesin e testimit të aftësive profesionale, duke nisur nga programi, kriteret, mënyra e zhvillimit të testimit dhe vendimet e Këshillit Drejtues për këtë proces.

Më konkretisht:

– Në datën 22 nëntor 2017, në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës, është njoftuar mënyra e zhvillimit të testimit të aftësive profesionale të këshilltarëve e ndihmësve ligjorë, si dhe programi i testimit, ku përfshiheshin temat dhe literatura përkatëse që do të nevojitej për përgatitjen e subjekteve të interesuara për këtë testim;

– Në datën 21 mars 2018, Shkolla e Magjistraturës ka njoftuar vendimin e Këshillit Drejtues nr. 9, datë 21.03.2018, “Për organizimin e procedurës së testimit të aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit ex officio”;

– Në datën 23 mars 2018, në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës është njoftuar fillimi i procedurës së aplikimit të personave të interesuar për të marrë pjesë në testim dhe dokumentet që ata duhet të paraqisnin. Konkretisht, paraqitja e dokumentacionit do të bëhej në datat 3-15 prill 2018. Ditët e zhvillimit të testimit, përkatësisht faza e parë dhe faza e dytë e testimit, do të ishin datat 7 dhe 8 maj 2018, në orën 9.00 në mjediset e Akademisë së Sigurisë, Sauk, Tiranë;

-Në datën 6 prill 2018, Shkolla e Magjistraturës ka njoftuar Vendimin e Këshillit Drejtues nr.12, datë 6.4.2018, “Për krijimin e komisionit administrator të testimit të subjekteve ex officio”.

-Gjithashtu, në ndihmë të procesit, në datën 17 prill 2018, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar një trajnim me personat aplikues për të marrë pjesë në testim, me qëllim informimin për mënyrën e zhvillimit të provimit dhe elementet e tij. 

-Pas zhvillimit të fazës së parë të testimit në datën 7 maj 2018, Shkolla e Magjistraturës, krahas njoftimit personal të të gjithë konkurrentëve, ka njoftuar sërish në faqen e saj zyrtare, datën 8 maj 2018, si dhe vendin e zhvillimit të fazës së dytë të testimit të aftësive profesionale të këshilltarëve e ndihmësve ligjorë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here