Këshilli Evropian me anë të Komisioneres për të Drejtat e Njeriut, Dunja Mijatoviç, ka reaguar për çështjen e dhunimit të fëmijëve me aftësi ndryshe në Shqipëri. Ka qenë Mijatoviç pas një vizitë ditore në Shqipëri, që ka arritur në këtë përfundim.

“Strasburg, 13 shtator 2018. Mbrojtja e fëmijëve me aftësi ndryshe duhet të përmirësohet në Shqipëri, dhe autoritetet duhet të ndërhyjnë për mbrojtjen e tyre, kështu është shprehur sot Dunja Mijatoviç, komisionerja për të drejtat e Njeriut në Këshillin e Europës, në një raport pas vizitës së saj në këto vende nga 21 maji deri në 25 maj 2018.

Është konstatuar se në Shqipëri ka një ndërprerë thuajse çdo ditë të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve, por komisionerja është e shqetësuar për disa forma të dhunës të cilat vazhdojnë të sinjalizohen. Një grup ekspertësh nga Këshilli i Europës ka hartuar disa rekomandime kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve”, shkruhet në deklaratë.

Reagimi i plotë

Strasburg, 13 shtator 2018. Mbrojtja e fëmijëve me aftësi ndryshe duhet të përmirësohet në Shqipëri, dhe autoritetet duhet të ndërhyjnë për mbrojtjen e tyre, kështu është shprehur sot Dunja Mijatoviç, komisionerja për të drejtat e Njeriut në Këshillin e Europës, në një raport pas vizitës së saj në këto vende nga 21 maji deri në 25 maj 2018.

Është konstatuar se në Shqipëri ka një ndërprerë thuajse çdo ditë të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve, por komisionerja është e shqetësuar për disa forma të dhunës të cilat vazhdojnë të sinjalizohen. Një grup ekspertësh nga Këshilli i Europës ka hartuar disa rekomandime kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve.

Një tjetër çështje me shqetësim, është fakti se rreth 700 fëmijë jetojnë ende  në mjedise të kujdesit shëndetësor, për periudha shumë të gjata kohore, duke mos patur ndonjë mundësi reale për të dalë nga këto ambiente para moshës 18 vjeç.

Standartet e BE-së kërkojnë që këto fëmijë të vendosen në institucione, por duhet përshpejtuar procesi i deinstitucionalizmit për të mbështetur kështu sa më shumë familje e për të zhvilluar një sistem efektiv me shërbime me bazë familjare.

Megjithëse legjislacioni shqiptar parashikon që arsimi të jetë gjithëpërfshirës dhe jodiskriminues, disa fëmijë shqiptarë, veçanërisht fëmijët romë dhe me aftësi ndryshe, mbahen jashtë sistemit arsimor.

“Është e rëndësishme që autoritetet të sigurojnë përfshirjen e fëmijëve romë në sistemin e arsimit duke punuar ngushtë me prindërit dhe duke dyfishuar përpjekjet për përfshirjen e fëmijëve romë në arsimin parashkollor,” tha komisioneri.

Përsa i përket fëmijëve me aftësi të kufizuara, autoritetet duhet t’u sigurojnë atyre mbështetjen individuale që kanë nevojë.

Komisioneri rekomandon zbatimin më të mirë të ligjit, trajtimin e problemeve strukturore të sistemit të mbrojtjes sociale dhe përmirësimin e qasjes në arsim dhe kualifikim cilësor. Komisioneri Mijatovi? gjithashtu u bën thirrje autoriteteve shqiptare për rishikimin e legjislacionit për të privuar njerëzit me aftësi ndryshe intelektuale ose psikosociale të kapacitetit të tyre ligjor dhe, për pasojë, të drejtat e tyre civile dhe politike. “Është e rëndësishme që autoritetet të harmonizojë ligjin vendor dhe praktikën kombëtare me standardet e OKB-së dhe jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, për të garantuar këtyre njerëzve fuqinë për të ushtruar të drejtat dhe detyrimet legjislacion, në mënyrë të barabartë me qytetarët e tjerë, në të gjitha aspektet e jetës.

Komisioneri mirëpret miratimin e ligjit zgjeruar kategorinë e përfituesve të ndihmës juridike dhe u bën thirrje autoriteteve që të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të eliminuar barrierat që vazhdojnë të përballen me të pambrojtur në qasjen e tyre në drejtësia.

LEAVE A REPLY