Sindikata e policisë kundërshton ligjin për trajtimin financiar të policëve mbi 55 vjeç. Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit i ka dërguar një letër Kuvendit ku deklarojnë se nuk është marrë mendimi i tyre për hartimin e projektligjit ndërsa kërkojnë disa ndryshime.

Sindikata kundërshton përcaktimin që punonjësi i policisë që me këtë ligj del në pension të ketë detyrimin të kryejë 700 orë punë dhe pikën tjetër që i jep të drejtën një titullari pra drejtuesit të institucionit që të ketë vendimmarrje për të nxjerrë në pension një vartës mbi 55 vjeç.

  • foto galeri
  • foto galeri

LETRA
Projektligji “Për trajtimin Financiar të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme pas ndërprerjes së marrëdhënieve të punës’, që ka kaluar nga komisioni parlamentar i sigurisë, për mendimin tonë si Sindikatë e punonjësve të Policisë së Shtetit, është paraqitur pranë jush, për ta kaluar në seancë plenare me disa shkelje si Kushtetuese ashtu dhe ligjore, si më poshtë:

Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit, si përfaqësuese e vetme e punëmarrësve në Policinë e Shtetit, me statusin e drejtpërdrejtë të grupit të interesit, nuk i është marrë asnjë mendim për këtë projektligj dhe dijeni kemi marrë vetëm me publikimin e tij në faqen zyrtare të qeverisë.

Z.Kryetar;
Duke parë pamundësinë tonë për të ndikuar sado pak në hartimin e ndryshimin e këtij projektligji kërkojmë:
a) Heqjen e pikës 1 e2 të nenit 7, të Projektligjit, ku shkruhet;

‘Detyrimet e përfituesit, sipas këtij ligji’, se:

“Punonjësit e Policisë…kanë detyrimin të aktivizohen në shërbim deri në 700 orë në vit dhe gjatë kësaj periudhe, kanë të njëjta të drejta e detyrime si punonjësit e tjerë të shërbimit përkatës, me përjashtim të trajtimit financiar”, ndërsa;

Pika 2 e këtij neni, shpreh se ‘Mosplotësimi i detyrimit të këtij neni është shkak për ndërprerjen e trajtimit financiar sipas këtij ligji’?!

Projektligji po u miratua ashtu siç ka kaluar i miratuar nga Komisioni Parlamentar i Sigurisë, shkel haptazi nenin 26 të Kushtetutës, Kreu II, Liritë dhe të Drejtat Vetjake, ku thuhet se: “Askujt nuk mund t’i kërkohet të kryejë një punë të detyruar, përveçse në rastet e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor,….”

Zoti Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, ç’faj kanë bërë punonjësit e policisë që qeveria dhe parlamenti kërkojnë t’i dënojnë me ligj, me punë të detyruar….?! për shkak se kanë mbushur moshën 55 vjeç dhe kanë 30 vite karrierë në polici?!

Pika 2 e nenit 46, i ligjit 108/2014, i ka të përcaktuara qartë rastet kur punonjësi i policisë ndërpret marrëdhëniet e punës.

Neni 46,
Ndërprerja e marrëdhënieve të punës;
Pika 2; -Punonjësi i policisë lirohet nga policia në rastet kur;
a) mbush moshën për pension pleqërie;
b) deklarohet i paaftë për punë nga komisioni kompetent mjekësor, sipas ligjit;
c) kërkon vet të lirohet;
d) shkurtohet funksioni në kuadër të pakësimit të limitit të përgjithshëm organik të policisë;
c) konstatohet pavlefshmëria e aktit administrativ të pranimit…etj.
Nga pika 4 e nenit 4;- ‘Kriteret e përfitimit të trajtimit financiar’,

-Trajtimi financiar përfitohet, me kërkesë të punonjësit, ‘ose me kërkesë të titullarit të institucionit përkatës’.
b)-Të hiqet togfjalëshi ‘ose me kërkesë të titullarit të institucionit përkatës’.
Në mundet në asnjë rast që një punonjës policie të ndërpresë marrëdhëniet e punës me kërkesë të titullarit të institucionit pa shkaqe ligjore?!
Nuk mund ta besojmë që parlamenti mund të kalojë një shkelje të tillë, duke i dhënë një eprori të një institucioni një kompetencë të tillë, në shkelje të të drejtave, për t’i ndërprerë karrierën punonjësit të tij “Për çfarëdolloj arsye”, pa përmbushur kriteret e nenit 46 të ligjit të Policisë së Shtetit.
Punonjësit e policisë, ‘nuk mund të jenë pronë e titullarit’, ‘eprorit’, që mund t’i largojë kur të dojë ai nga puna, me një kërkesë të tij, duke ia ndërprerë karrierën 10 vjet para kohe?!

LEAVE A REPLY