Vettingu në polici, vende vakante për Komisionin e Vlerësimit, ja si të aplikoni dhe afatet

0
602

TIRANE– Ministria e Brendshme ka njoftuar ditën e sotme fillimin e aplikimeve për 5 vende të lira për anëtarë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në kuadër të procesit të vettingut në polici. Po kështu, janë edhe 15 vende të lira për anëtarë të Sekretariatit Teknik.

Për të gjithë të interesuarit afati për dorëzimin e dokumenteve është 15 ditë nga shpallja. Ndërsa aplikimet do të paraqiten tek Bordi i Përzgjedhjes në Ministrinë e Brendshme.

NJOFTIMI
Bordi i Përzgjedhjes së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, (SHÇBA) në Ministrinë e Brendshme ka zhvilluar mbledhjen e konstituimit, në zbatim të ligjit.

Vendimi i parë i Bordit ishte shpallja e vendeve të lira për 5 anëtarë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit dhe 15 anëtarëve të Sekretariatit Teknik.

Afati për dorëzimin e dokumenteve të kërkuara për personat e interesuar për t’u bërë pjesë e Komisionit është 15 ditë nga shpallja.

Bordi i Përzgjedhjes rezervon të drejtën për të kryer verifikimin e të dhënave të deklaruara nga kandidatët në aplikimin e kryer.

Më poshtë gjeni kriteret për kandidatët, dokumentacioni i kërkuar dhe formulari i vetëdeklarimit për ta.

VENDIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT DHE ANËTARË TË SEKRETARIATIT TEKNIK

Në mbështetje të pikës 1 të nenit 11 dhe pikës 3 të nenit 12, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, Bordi i Përzgjedhjes

SHPALL

Konkurimin e hapur për:

Pesë (5) vende të lira për anëtarë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

Mund të aplikojë kandidati që:

a) ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare;

b) ka eksperiencë pune jo më pak se 10 vjet në profesion;

c) nuk ka ushtruar funksione politike ose nuk ka mbajtur pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 3 viteve të fundit;

ç) ndaj tij nuk është nisur një hetim penal dhe ai nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo të një kundërvajtjeje penale me dashje;

d) nuk ka qenë subjekt i ndalimeve të parashikuara në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike;

dh) ndaj tij nuk është marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila nuk është parashkruar, sipas legjislacionit që rregullon marrëdhëniet e punës, në momentin e aplikimit;

e) nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit “Për të drejtën e informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

ë) është nën moshën 65 vjeç

Gjithashtu, në kërkesë kandidati për vendet e lira për anëtarë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit duhet të deklarojë se, plotëson kriteret e përcaktuara në nenin 10, pika 1, gërma “c”, “dh” dhe “e” të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”.

Pesëmbëdhjetë (15) vende të lira për anëtarë të Sekretariatit teknik pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

Mund të aplikojë kandidati që:

ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi, ekonomi, financë, matematikë ose shkenca sociale ose të barasvlershme me to, sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
ka eksperiencë pune jo më pak 5 vjet;
ndaj tij nuk është nisur një hetim penal dhe ai nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo të një kundërvajtjeje penale me dashje;
ndaj tij nuk është marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila nuk është parashkruar, sipas legjislacionit që rregullon marrëdhëniet e punës, në momentin e aplikimit.

Dokumentacioni shoqërues

Kandidatët për vendet e lira më sipër, së bashku me kërkesën duhet të depozitojnë dokumentet e mëposhtme:

jetëshkrimin profesional, që përmban detajet e arsimimit, të punësimit dhe eksperiencave të tjera studimore, profesionale dhe personale, të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
kopje të dokumentit të identitetit;
formularin e vetëdeklarimit, sipas kërkesave të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
Gjithashtu, në kërkesë kandidati për vendet e lira për anëtarë të Sekretariatit Teknik pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit duhet të deklarojë se, plotëson kriterin e përcaktuar në nenin 12, pika 1, gërma “ç”, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”.

Afati për paraqitjen e aplikimeve dhe dokumentacionit shoqërues

Në zbatim të pikës 2 të nenit 11, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, afati për paraqitjen e aplikimeve dhe dokumentacionit shoqërues është 15 ditë nga publikimi i thirrjes për paraqitjen e shprehjeve të interesit.

Vendi i paraqitjes së aplikimeve

Apikimet do të paraqiten pranë Bordit të Përzgjedhjes, në Ministrinë e Brendshme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here